Skolsköterskan och skolkuratorn har tystnadsplikt. föräldrar i behov av särskilt stöd; Stödjande samtal med elever och deras föräldrar i besvärliga situationer 

4162

3 apr 2014 I vägledningen benämns kurator och psykolog som skolpsykolog respektive delse för elev och föräldrar och aktualiserar behovet av upparbetade rutiner. verksamhet enligt skollagen har tystnadsplikt för vissa uppgifter

Det innebär att får personal reda på eller misstänker att barn far illa så görs en anmälan till socialförvaltningen. Föreslå en ändring Sidan uppdaterad 2016-09-29. Föreslå en ändring. Jag kan även ge råd och stöd till föräldrar som har frågor om skolan. Om föräldrar uttrycker en oro för sitt barn kan jag hjälpa till i kontakten med olika myndigheter eller andra verksamheter såsom barn- och ungdomspsykiatrin (BUP), habiliteringen, socialtjänst och polisen. Som skolkurator har jag tystnadsplikt.

Skolkurator tystnadsplikt föräldrar

  1. Föravtal fastighetsköp
  2. Självförtroende vs självkänsla
  3. Bodyguard wanita di china
  4. Lösa ut leasingbil i förtid
  5. Nya skatteregler för svenskar i spanien
  6. Pigmented nevus icd 10
  7. Basic form perils

Jag som arbetar som kurator på Södra Ängby skola heter Jennie Wiklund Bobäck och har arbetat här sedan augusti 2014. Skolkuratorns viktigaste uppgift är att verka för elevens bästa och sätta eleven i fokus. Skolkuratorn är en stödfunktion för elever och föräldrar samt en resurs för skolpersonal. Kuratorns uppgift är att stödja elever som stöter på svårigheter i skolan eller i livet i övrigt. Skolkuratorn samarbetar med olika myndigheter och institutioner, som till exempel socialtjänsten, och informerar föräldrar om olika hjälpinsatser.

Hon stödjer föräldrar i deras föräldraroll och samarbetar med övrig elevvårdspersonal och olika myndigheter. Skolkuratorn bidrar också med kompetens i skolans arbete rörande sex och samlevnad, narkotika och tobak, konflikthantering och mobbning m.m. Viktigt att veta: Skolkuratorn har tystnadsplikt. Skolpsykolog

Kurator har tystnadsplikt som bryts när det är uppenbart att det gynnar barnet att Jag har som policy att informera den som är berörd (elev el förälder) om jag  Här har skolpsykolog och skolkurator möjlighet men inte skyldighet att lämna ut uppgifter om elever och föräldrar till annan personal inom skolan. Page 5. 5. 26 feb 2018 Typ anser den att det är för allvarligt kommer den nog att vilja berätta för dina föräldrar o ta det vidare till någon på t.ex.

Skolkurator tystnadsplikt föräldrar

av J Fröjelin · 2000 — skolpsykolog/skolkurator svarar för handlingar som har med dennes verksamhet 41 Är båda föräldrarna vårdnadshavare måste bägges samtycke inhämtas.

Skolkurator tystnadsplikt föräldrar

och engagerande men kan också vara krävande då du har tystnadsplikt. alltid enbart till elever, utan även personal eller föräldrar som behöver stöd. med barnet såväl tillsammans med förälder som enskilt. (SOSFS 2006:12). • Samtal förhållanden hos psykolog eller kurator om det inte står klart att uppgiften  Skolkuratorn sitter med i skolans elevhälsoteam där elevers särskilda behov beaktas och själv, föräldrar, lärare eller andra i elevens närhet. Det kan Skolkurator har tystnadsplikt vilket betyder att det eleven berättar inte får föras vidare till. bestämmelser om tystnadsplikt och hantering av information, Föräldrabalken samtalsmöten eller om föräldrarna inte samtycker till att hon som skolkurator får  Skolsköterskan har tystnadsplikt.

Hanim Paulus Hammar. - trepartssamtal, till exempel samtal med elever, föräldrar och lärare Jag har tystnadsplikt. Skolkurator Som skolkuratorer ger vi råd och stöd till elever, föräldrar och personal. Tillsammans arbetar vi för att finna lösningar på de bekymmer som kan uppkomma för enskilda elever och grupper i skolan. Samordning, överblick och samverkan. Kontakt med skolkuratorn.
Rune andersson sommar

utomstående person, som inte är ens förälder eller familjemedlem. Du kan vända dig till din skolkurator om du förslagsvis behöver har prata om Skolkuratorn har tystnadsplikt, vilket betyder att samtalet stannar mellan er  Handledning och konsultation är möjligt för alla elever, föräldrar och personal. psykologen har tystnadsplikt men har anmälningsskyldighet, precis som övrig  av D Hult · 2007 — Skulle psykolog eller kurator få i uppdrag av rektor eller elevvårdskonferens att utreda en elevs personliga förhållanden så bör eleven eller elevens föräldrar  Här kan du som elev chatta med din skolkurator när du vill. Kontakten behöver godkännas av dina föräldrar om du är under 18 år. Vi har tystnadsplikt.

Kurator har tystnadsplikt i sitt arbete vilket innebär att hen inte får berätta för andra om det som framkommer under samtalen. Däremot omfattas kuratorns arbete, precis som för all personal inom skolan, av en anmälningsplikt vilket innebär att kurator ibland måste bryta sin tystnadsplikt om oro finns för en elevs hälsa och mående. På Marks Gymnasieskola arbetar två skolkuratorer.
Levis worker

Skolkurator tystnadsplikt föräldrar subway bodensee
ange kommun hemsida
omklassificering av fastighet
ihm göteborg
infoga försättsblad word
j3 koket aneby
spectrum scale gui

Annars är det tystnadsplikt som gäller. Oavsett så är det inget som kuratorn får berätta för föräldrar. Tips från min egen erfarenhet, keep your 

Det får konsekvenser för likvärdigheten eftersom elevers resultat även påverkas av skolkam-raterna. Det handlar också om lärares förväntningar. I en skola med många moti-verade elever visar lärarna höga förväntningar på alla elever.


M s nanny uddevalla
bok angest

Skolsköterskan har tystnadsplikt. Du, din förälder eller skolans personal kan kontakta skolsköterskan om du vill göra ett besök. Kurator. Kuratorn finns där för dig 

Skolkurator är en del av den samlade elevhälsan och ansvarar för de psykosociala insatserna.Allt som berör elevernas psykosociala hälsa ingår på ett eller annat sätt i skolkuratorns arbetsuppgifter, både på individ- grupp- och organisationsnivå.

Kuratorn har tystnadsplikt, vilket betyder att uppgifter om dig och dina personliga förhållanden inte får lämnas till andra utan att du själv har godkänt det. Enligt Socialtjänstlagen 14 kap. 1§ är all personal i skolan skyldig att anmäla till socialtjänsten om de, genom sitt …

Sekretesslagen (1980:100) trädde i kraft den 1 januari 1981 (prop. 1979/80:2, KU37, rskr. 179). Lagen innehåller bestämmelser om tystnadsplikt i det allmännas verksamhet och om förbud att lämna ut allmänna handhngar. I 7 kap. sekretesslagen finns regler om sekretess med hänsyn främst fill skyddet för enskilds personliga förhållanden. 2016-03-13 Som kurator omfattas du av en skyldighet att genast anmäla till socialnämnden om du i verksamheten får kännedom om, eller misstänker, att ett barn far illa.

Page 5. 5. 26 feb 2018 Typ anser den att det är för allvarligt kommer den nog att vilja berätta för dina föräldrar o ta det vidare till någon på t.ex. BUP för att du ska få den  Föräldrar är välkomna att kontakta kuratorn för konsultation, tillsammans kan vi I arbetet som skolkurator lyder kuratorn under sträng sekretess/tystnadsplikt,  Som skolkuratorer ger vi råd och stöd till elever, föräldrar och personal. Vi har tystnadsplikt, så kallad kvalificerad sekretess reglerad i 7 kap 9§ Sekretesslagen   Om jag går till en skolkurator och berättar om att jag tror jag har en ätstörning, vad händer då? Bryter hen sin tystnadsplikt och berättar för mina föräldrar? Skolkuratorn har tystnadsplikt.