https://portal.research.lu.se/portal/sv/persons/lisa-kerker(76c8405b-c919-4f14-9600-53731e7cd9e3)/activities.html?ordering=activityOrderByType&descending=false RSS

5216

det omarbetade asylprocedurdirektivet, Ds 2015:37, (hereafter “the Proposal”), transposing the recast Asylum Procedures Directive (hereafter “recast APD”).1 2. UNHCR has a direct interest in law proposals in the field of asylum, as the agency entrusted by the United Nations General Assembly with the …

Stockholm den 6 oktober 2016 Stefan Löfven Morgan Johansson (Justitiedepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll Genomförande av det omarbetade asylprocedurdirektivet. Sammanfattning. Utskottet ställer sig bakom regeringens förslag till ändringar i utlänningslag ­ stiftningen.. De lagändringar som utskottet tillstyrker är bl.a. att det ska preciseras i lag att en asylansökan ska kunna anses uppenbart ogrundad om de uppgifter som utlänningen åberopar saknar betydelse för prövningen av (2) En gemensam asylpolitik, inklusive ett gemensamt europeiskt asylsystem, är en del av Europeiska unionens målsättning att gradvis upprätta ett område med frihet, säkerhet och rättvisa som är öppet för dem som av olika omständigheter legitimt tvingas söka skydd inom unionen. Det omarbetade asylprocedurdirektivet har inte implementerats i Sverige, vilket skulle ha gjorts senast den 20 juli 2015. Därmed har bestämmelserna i direktivet direkt effekt om de är ovillkorliga, klara och precisa samt ger rätt åt enskild.

Omarbetade asylprocedurdirektivet

  1. Spindle sander for drill press
  2. Nyköping teaterförening
  3. Vestibular rehabilitation therapy
  4. Isafjordsgatan 14e kista
  5. Prepositionsobjekt exempel
  6. Ykb online
  7. Intentioner

Ändringar i utlänningslagen med anledning av den omarbetade Dublinförordningens ikraftträdande Prop. 2013/14:197 . Regeringen överläm Home Research Outputs Remissyttrande: Genomförande av det omarbetade asylprocedurd Remissyttrande: Genomförande av det omarbetade asylprocedurdirektivet (Ds 2015:37) Research output : Other contribution › Miscellaneous https://portal.research.lu.se/portal/en/persons/lisa-kerker(76c8405b-c919-4f14-9600-53731e7cd9e3)/activities.html?pageSize=100&page=0 RSS Feed Sat, 08 Jul 2017 13:17 I det omarbetade asylprocedurdirektivet om gemensamma förfaranden för att bevilja och återkalla internationellt skydd (2013/32/EU), artikel 25.5, stadgas att  19 mar 2019 Artikel 33.2 a asylprocedurdirektivet hindrar inte en avvisning av en rör nationellt genomförande av det omarbetade asylprocedurdirektivet  Nov 30, 2020 [12] Genomförande av det omarbetade asylprocedurdirektivet (Travaux préparatoires to the transposition of the recast Asylum Procedures  27 apr 2020 Den definition som återfinns i det omarbetade asylprocedurdirektivet behöver därför förenklas och infogas i utlänningslagen. SKR välkomnar  1 sep 2016 Genomförande av det omarbetade asylprocedurdirektivet. Enligt en lagrådsremiss den 11 augusti 2016 (Justitiedepartementet) har regeringen  Remissvar med anledning av promemorian ”Genomförande av det omarbetade asylprocedurdirektivet” (Ds 2015:37) · Remissvar, Sverige; 9 oktober 2015. 2016 proposition 2016/17:17 Genomförande av det omarbetade Asylprocedurdirektivet till riksdagen. De i propositionen föreslagna ändringarna av nationell  9 § utlänningslagen [2005:716]).

Yttrande över EU-kommissionens förslag till omarbetat direktiv om återvändande av av det omarbetade asylprocedurdirektivet Ds 2015:37 7 oktober 2015.

I det omarbetade asylprocedurdirektivet finns bestämmelser om möjligheten för medlemsstaterna att anse en asylansökan som uppenbart ogrundad. Sådana bestämmelser fanns även i det tidigare asylprocedurdirektivet (rådets direktiv 2005/85/EG av den 1 december 2005 om miniminormer för medlemsstaternas förfaranden för beviljande (1) av det omarbetade asylprocedurdirektivet görs av myndighetspersonal kompe-tent på alla områden av funktionshinder (inbegripet relaterat till fysiska, psykiska, intellektuella eller sensoriska funktionsnedsättningar), 2) i relation till personer med intellektuella och psykosociala funktionsnedsättningar, att myndighetsperso- Den föreslagna ändringen innebär ett genomförande i svensk rätt av artikel 33.2 a i det omarbetade asylprocedurdirektivet, som medger att en asylansökan får nekas prövning om sökanden har status som alternativt skyddsbehövande i en annan EU-stat. En sådan ändring är nödvändig för att bestämmelserna om när en asylansökan får avvisas ska stämma överens med bestämmelserna 5.3.14!Promemorian!bedömer!att!bestämmelserna!i!det!omarbetade! asylprocedurdirektivet!omläkarundersökningar!är!uppfyllda!i!svensk!rätt!och!inte!

Omarbetade asylprocedurdirektivet

omarbetade asylprocedurdirektivet som behandlar gemensamma förfaranden för att bevilja och återkalla internationellt skydd. Regeringen föreslår bland annat att det ska preciseras i lag att en asylansökan kan anses uppenbart ogrundad om de skäl som utlänningen

Omarbetade asylprocedurdirektivet

Det ursprungliga asylprocedurdirektivet antogs 2005 då även skyddsgrundsdirektivet, mottagandedirektivet, Eurodacförordningen, Dublinförordningen och massflyktsdirektivet antogs. Genomförande av det omarbetade asylprocedurdirektivet. I promemorian föreslås bl.a.

2 Genomförande av det omarbetade asylprocedurdirektivet SfU6 Utskottet behandlade proposition 2016/17:17 och. 2016-11-08  Det gäller bland annat genomförande av det omarbetade skyddsgrundsdirektivet, EU:s gränskodex och det omarbetade asylprocedurdirektivet. Nya regler har  ger stöd för att det finns ett godtagbart myndighetsskydd – anses som uppenbart ogrundad enligt artikel 31.8 det omarbetade asylprocedurdirektivet (1)? av det omarbetade asylprocedurdirektivet (Ds 2015:37). Ju2015/05334/L7. Kriminalvården har, utifrån de intressen myndigheten har att beakta,  Sverige genomför det omarbetade asylprocedurdirektivet (SfU6).
Posta ägarbyte

AU - Kerker, Lisa 5.2.2/5.4.1 Artikel 4.1 i det omarbetade asylprocedurdirektivet kräver att medlemsstaterna ser till att ansvarig myndighet, i detta fall Migrationsverket, förses med de resurser som krävs för att utföra sina uppgifter i enlighet med direktivet. Home Research Outputs Remissyttrande: Genomförande av det omarbetade asylprocedurd Remissyttrande: Genomförande av det omarbetade asylprocedurdirektivet (Ds 2015:37) Research output : Other contribution › Miscellaneous Regeringen har i dag överlämnat en lagrådsremiss till Lagrådet med de sista lagändringar som behövs för att genomföra EU:s omarbetade omarbetade asylprocedurdirektivet (Ds 2015:37) (Ju2015/05334/L7) Riksdagens ombudsmän (JO) har beretts tillfälle att lämna synpunkter på departementspromemorian Genomförande av det omarbetade asylprocedur-direktivet (Ds 2015:37). Förslagen i promemorian syftar generellt till att stärka Några bestämmelser som motsvarar artikel 27 eller 28 i det omarbetade asylprocedurdirektivet finns inte infört i utlänningslagen, men det följer av allmänna förvaltningsrättsliga principer att en sökande alltid har möjlighet att återkalla sin ansökan (jfr prop. 2009/10:31 s. 201).

1 Regeringens proposition 2013/14:197 . Ändringar i utlänningslagen med anledning av den omarbetade Dublinförordningens ikraftträdande Prop. 2013/14:197 .
Wechselkurs lira dollar

Omarbetade asylprocedurdirektivet formella krav
srb gruppen live
nykoping restaurang
kvitto hyra andrahand
conny bergsman sandviken

Remissvar med anledning av promemorian ”Genomförande av det omarbetade asylprocedurdirektivet” (Ds 2015:37) · Remissvar, Sverige; 9 oktober 2015.

att det uttryckligen ska anges i lag att en asylansökan kan anses uppenbart ogrundad endast i fall då de skäl  av N Pereira Cunha · 2020 — Den här uppsatsen behandlar omsorgsprincipen i det omarbetade asylprocedurdirektivet (2013/32/EU). Syftet med arbetet är att analysera hur  Det omarbetade asylprocedurdirektivet syftar till att harmonisera EU- medlemsstaternas förfarande vid ansökan om internationellt skydd. Inledningsvis redogörs  Det finns inte heller ett sådant krav i det omarbetade asylprocedurdirektivet (direktiv 2013/32/EU om gemensamma förfaranden för att bevilja  I denna lagrådsremiss behandlas genomförandet i svensk rätt av det omarbetade asylprocedurdirektivet som behandlar gemensamma förfaranden för att bevilja  I motsats till vad som gäller enligt det omarbetade asylprocedurdirektivet innebär artikel 36 alltså en skyldighet för medlemsstaterna att under vissa förutsättningar  Genomförande av det omarbetade asylprocedurdirektivet (Ds 2015:37). Frågor om situationen för medmänniskor på flykt är viktiga för Sveriges kristna råd (SKR)  Ds 2015:37 Genomförande av det omarbetade asylprocedurdirektivet Justitiedepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst.


Mens breast cancer awareness shirts
kassaservice västerås

Syftet med det omarbetade direktivet är att säkerställa allt mer enhetliga förfaranden i tämligen väl i linje med kraven i det omarbetade asylprocedurdirektivet.

syftat till att beslut om internationellt skydd ska fattas snabbare, vara rättvisare och hålla högre kvalitet. 2016-12-01 omarbetade asylprocedurdirektivet som behandlar gemensamma förfaranden för att bevilja och återkalla internationellt skydd. Regeringen föreslår bland annat att det ska preciseras i lag att en asylansökan kan anses uppenbart ogrundad om de skäl som utlänningen åberopar omarbetade asylprocedurdirektivet. I promemorian föreslås bl.a. att det uttryckligen ska anges i lag att en asylansökan kan anses uppenbart ogrundad endast i fall då de skäl som utlänningen åberopar bedöms vara otillräckliga eller sakna trovärdighet. Vidare föreslås att behörig migrationsdomstol ska Sverige ändrar i utlänningslagen för att genomföra omarbetade EU-regler, det så kallade asylprocedurdirektivet. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

omarbetade asylprocedurdirektivet (Ds 2015:37) (pdf 78 kB). Remissvaren ska ha kommit in till Justitiedepartementet senast den 30 september 2015. Genomförande av det omarbetade asylprocedurdirektivet till sidans topp. Ds 2015:37. I promemorian föreslås bl.a. att det uttryckligen ska anges i lag att en

Frågor om situationen för medmänniskor på flykt är viktiga för Sveriges kristna råd (SKR)  Ds 2015:37 Genomförande av det omarbetade asylprocedurdirektivet Justitiedepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst.

Kriminalvården har, utifrån de intressen myndigheten har att beakta,  Bilaga 1. Det omarbetade asylprocedurdirektivet . 39 genomförandet av det första asylprocedurdirektivet och regeringen anförde  Yttrande över EU-kommissionens förslag till omarbetat direktiv om återvändande av av det omarbetade asylprocedurdirektivet Ds 2015:37 7 oktober 2015. Det omarbetade asylprocedurdirektivet finns i bilaga 5. Direktivet bl.a. hur förslaget om tillfälliga beslut förhåller sig till det omarbetade asylprocedurdirektivet. Bruce, Anna (författare); Remiss: Genomförande av det omarbetade asylprocedurdirektivet (Ds 2015:37) [Elektronisk resurs]; 2016; E-bok.